معرفی

اهداف وزارت ورزش و جوانان:

  • پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد .

  • توسعه و تعمیم ورزش و هـماهنگ ساختن فعالیتهای تربیت بدنی و تفریحات سالم .

  • ایجاد و اداره امور مراکز ورزش وتوسعه و ترویج ورزش قهرمانی به منظور تحقق اهداف نظام.

  • حل مسائل جوانان

  • اعتلا و رشد نسل جوان کشور

  • استفاده بهینه از استعداد و توانایی‌های نسل جوان