دو خبر فرهنگی ورزشی از حوزه ورزش بانوان فراشبند

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از اکبریان مسئول ورزش بانوان  اداره ورزش و جوانان  فراشبند طرح ملی طبیعت گردی بانوان فراشبند در تاریخ 8 اسفند ماه با حضور جمعی از بانوان ورزشی شهرستان در منطقه فراشبندبرگزار شد وی در ادامه افزود:اجرای طرح ساختار قامتی ویژه زنان روستایی در تاریخ 5 اسفند ماه با حضور 20 نفر از بانوان در محل سالن شهدای شهر نوجین نیز با رعایت پروتکلهای بهداشتی  برگزار شد .