برگزاری جلسه کمیته آموزش هیاتهای ورزشی شهرستان شیراز

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از خواست خدایی مسئول ورزش بانوان شهرستان شیراز در راستای اجرای برنامه راهبردی ، امور ورزش بانوان این اداره اقدام به برگزاری جلسه با مسئولین کمیته آموزش هیات های ورزشی شهرستان شیراز نموده که در طی این جلسه شرح وظایف اعضای این کمیته و برنامه های آتی کمیته آموزش بیان و یکی از اعضا به عنوان سرگروه کمیته جهت هماهنگی بین اداره و اعضای گروه مشخص گردید.