برگزاری طرح نشاط و تندرستی بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی اقلید

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از افضلی مسئول ورزش بانوان شهرستان اقلید: در راستای ادامه طرح نشاط و تندرستی بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی،  برنامه ورزشی نرمش صبحگاهی ویژه زنان شاغل در اقلید برگزار شد. این طرح در بیست وپنج شهریور ماه جاری با حضور 10نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش و اداره ورزش و جوانان  در سالن ورزشی انقلاب صورت گرفت. گفتنی این برنامه به صورت هفتگی (دوشنبه ها )جهت بانوان شاغل در دستگاه های اجرایی انجام می شود.