اجرای برنامه ورزشهای تطبیقی ویژه زنان باردار فراشبند

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از اکبریان مسئول ورزش بانوان  اداره ورزش و جوانان  فراشبند درراستای اجرای توسعه ورزش بانوان شهرستان و بمنظور ارتقاء سلامت افراد خاص ،درتاریخ 21 فروردین ماه همایش ملی ورزش های تطبیقی ویژه زنان باردار در شهرستان فراشبند برگزار گردید . این همایش با همکاری شبکه بهداشت و درمان وبا حضور 15 نفر از زنان باردار شهرستان در باشگاه ورزشی نشاط زیر نظر فاطمه طیبی حرکات ورزشی ویژه زنان باردار آموزش داده شد .