برگزاری طرح نشاط و تندرستی بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی اقلید

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از افضلی مسئول ورزش بانوان  اداره ورزش و جوانان در راستای ادامه طرح نشاط و تندرستی بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی،  برنامه ورزشی ایروبیک ویژه زنان شاغل در اقلید برگزار شد.این طرح در بیست و چهارم فروردین ماه سال جاری با حضور 20نفر از کارکنان ادارات شهرستان در باشگاه ورزشی نیکان صورت گرفت. گفتنی است، در این برنامه کارکنان آموزش و پرورش، بیمارستان، فرمانداری و نیز شبکه بهداشت حضور داشتند.