اجرای طرح ورزشهای تطبیقی محله محور در شهرستان زرین دشت

 به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از جبارنیا مسئول ورزش بانوان زرین دشت، بمنظور ارتقای  سلامت بانوان از طریق ورزش در تمام سطوح بخش بانوان این شهرستان نسبت به برگزاری ورزش تطبیقی محلات ویژه بانوان دانشجو اقدام نمود. . جامعه مخاطب (دانشجویان رشته های تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی )دختران دانشجوی شهرستان در محله امامزاده شاه فرج اله حاجی آباد به تعداد 3 گروه 15 نفره   (جمعا45نفر) در این برنامه ورزشی شرکت داشتند..جبارنیا در ادامه افزود : پس از اجرای این برنامه ورزشی در جلسه ای که با تعدادی از دانشجویان رشته تربیت بدنی ساکن در محله های مختلف شهرستان گرفته شد مقررگردید که :هر دانشجو در محله یا روستای خود طرح های ورزشی بانوان را اجرا نماید .