برگزاری همایش بزرگ روانشناختی و کارگاه آموزش مهارت زندگی به کودکان در آباده