بازدید معاون ورزش بانوان استان از روستاهای شهرستان مهر

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان ، اشرف قریشی بمنظور بازدید از اماکن وفضاهای ورزشی بخشها وروستاهای شهرستان مهر سفری به این مناطق داشت. قریشی در این سفر از(بردکویه-نرمال-وراوی-گله دار-اسیر) بازدید کرد.قریشی در این سفرگفت: با توجه به شرایط وامکانات موجود از لحاظ اماکن وفضاهای ورزشی *زمین خاکی بردکویه*زمین خاکی روستای نرمال *زمین خاکی  شهدای وراوی *سالن شهدای وراوی *زمین خاکی شهدای اسیر *سالن چند منظوره گله دارپیشنهاد می گردد: به منظور توسعه ورزش و ایجاد نشاط و شادابی اجتماعی رشته های بومی و محلی در منطقه فعال گردند.