برگزاری پیش آزمون تکواندو بانوان

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از غیاثی رییس هیات تکواندو استان ، این هیات در تاریخ 22/4/96  از ساعت 8 صبح لغایت 2 بعد از ظهر پیش آزمون ارتقا ءکمربند  دوره 239 با حضور 115نفر شرکت کننده در سالن تکواندو مجموعه ورزشی شهید دستغیب شیراز برگزار گردید .مدرسین این دوره از برگزاری سر کار خانم نجمه خوشنیت دارای مدرک مربیگری درجه 2 و سرکار خانم سیما اقتصادی  دارای مدرک مربیگری درجه 2 برعهده داشتند و سرکار خانم خدیجه کرهانی شیرازی مسئول برگزاری دوره و هماهنگی را عهده دار بودند.